Home / Καταστατικό

Καταστατικό

( Μετά τις τροπ/σεις των αρθρ. 15 παρ. 1, αρθρ. 17 παρ. 2 και 4 και αρθρ. 21 παρ.4 και 5, δυνάμει της υπ’αριθμ. 2 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της 4/2/2006)

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο A’

Άρθρο 1

Ιδρύεται επιστημονική Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης» με έδρα την Αθήνα.
Η απόδοση του ονόματος της Εταιρείας στην Αγγλική είναι «Hellenic Atherosclerosis Society»

Η Εταιρεία έχει σφραγίδα που τίθεται σε όλα τα επίσημα έγγραφα της. Η σφραγίδα είναι κυκλική και φέρει περιφερειακά, εντός δύο ομοκέντρων κύκλων, τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ», ημερομηνία ίδρυσης (25.5.2002) και στο μέσο παράσταση με το περίγραμμα της καρδιάς και το στεφανιαίο δίκτυο.

Άρθρο 2

Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπική και υπόκειται στο Ελληνικό Σύνταγμα και στη Ελληνική νομοθεσία.

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β’
ΟΡΙΣΜΟΣ – ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ

Άρθρο 3

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι να προαγάγει την εκπαίδευση και την έρευνα στον τομέα της αθηροσκλήρωσης γενικώς και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την βελτίωση της επιστημονικής ικανότητας των μελών της.

Άρθρο 4

Οι στόχοι της Εταιρείας είναι:
1 . Να δημιουργήσει την αναγκαία οργάνωση για να επιτύχει τον σκοπό της.
2. Να προαγάγει την εκπαίδευση και έρευνα στον τομέα της Αθηροσκλήρωσης με τους εξής ειδικότερα τρόπους :
α. Να εκδίδει επιστημονικό έντυπο που θα αναφέρεται στα ποικίλα θέματα της Αθηροσκλήρωσης και των παραγόντων κινδύνου που οδηγούν σε αυτήν.
β. Να οργανώνει επιστημονικές εκδηλώσεις για την ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην Αθηροσκλήρωση (συναντήσεις των μελών της Εταιρείας, σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, συμπόσια κλπ).
γ. Να ενθαρρύνει και προάγει με όποιο δυνατό τρόπο την έρευνα στο τομέα της Αθηροσκλήρωσης.
δ. Να προάγει την συνεργασία με άλλους επιστημονικούς, ακαδημαϊκούς ή/και επαγγελματικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, και άλλες χώρες του εξωτερικού, με σκοπό την ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων, την εκπαίδευση και την έρευνα στην Αθηροσκλήρωση.
ε. Να δημιουργήσει μία σταθερή οικονομική δομή, ώστε να εξασφαλισθεί η συνέχεια της Εταιρείας για να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές απαιτήσεις και να παρέχει τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη προς τα μέλη της με το λιγότερο δυνατό κόστος.
στ. Να δημιουργήσει ης προϋποθέσεις για την αύξηση του αριθμού των μελών της και να φροντίζει για την δημιουργία των καταλλήλων κινήτρων, προκειμένου να επενδύουν προς την κατεύθυνση της επιτυχίας των σκοπών της.
3. Να γνωμοδοτεί επί θεμάτων Αθηροσκλήρωσης και πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων όταν αυτό ζητείται από οποιονδήποτε φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) ή πρόσωπο.
4. Να εκπονεί οδηγίες και συστάσεις, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες της επιστήμης σε θέματα που αφορούν την πρόληψη της αθηροσκλήρωσης και τους παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων.
5. Να οργανώνει επί μέρους τμήματα ειδικότερου επιστημονικού ενδιαφέροντος ή/και κατάλληλες ομάδες εργασίας για την επιτυχία του σκοπού της.
6. Να εκπονεί ερευνητικά πρωτόκολλα, να συντονίζει την υλοποίηση των από τα μέλη της και, εάν έχει τις οικονομικές δυνατότητες, να τα υποστηρίζει οικονομικά.

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ’
ΜΕΛΗ

Άρθρο 5

Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα, επίτιμα και χορηγά.

Άρθρο 6

Τα τακτικά μέλη είναι Έλληνες πολίτες που ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχουν καταδικασθεί για ατιμωτική πράξη. Απαραίτητα προσόντα που πρέπει να έχουν είναι Πτυχίο Ιατρικής ή άλλης βιολογικής επιστήμης και ενασχόληση, κλινική ή ερευνητική, με την αθηροσκλήρωση και τους παράγοντες κινδύνου της. Η ενασχόληση θα αποδεικνύεται με τη δημοσίευση μιας τουλάχιστον πρωτότυπης εργασίας σε Ελληνικό ή ξένο περιοδικό.

Άρθρο 7

Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τα αξιώματα της Εταιρείας, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, συμμετέχουν στις συνελεύσεις και στις συνεδριάσεις της, λαμβάνουν το επιστημονικό έντυπο που εκδίδει η Εταιρεία και καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής εφ’ άπαξ και τη συνδρομή κάθε χρόνο.

Άρθρο 8

Τα δόκιμα μέλη είναι Έλληνες πολίτες που ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχουν καταδικασθεί για ατιμωτική πράξη. Απαραίτητο προσόν είναι πτυχίο Ιατρικής ή συναφούς με αυτή επιστήμης.

Άρθρο 9

Τα δόκιμα μέλη θα μεταπίπτουν στην κατηγορία των τακτικών μελών, μετά από αίτηση τους, αμέσως μόλις έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις-προσόντα. Σε αντίθετη περίπτωση, μετά παρέλευση πενταετίας, θα διαγράφονται αυτομάτως. Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν ούτε του εκλέγεσθαι, συμμετέχουν όμως στις συνελεύσεις και συνεδριάσεις της Εταιρείας και λαμβάνουν τον λόγο να εκφράσουν τις απόψεις τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου επί του θέματος. Καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή. Λαμβάνουν το έντυπο της Εταιρείας.

Άρθρο 10

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται (όχι πάνω από πέντε κάθε ημερολογιακό έτος) από το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία 2/3 όλων των μελών, σε ένδειξη τιμής, άτομα που έχουν παράσχει εξαιρετικές υπηρεσίες στην επιστήμη ή έχουν επί μακρό εργασθεί υπέρ της Εταιρείας. Διατηρούν τον τίτλο δια βίου και δεν έχουν υποχρέωση καταβολής δικαιώματος εγγραφής ούτε ετησίας συνδρομής. Λαμβάνουν το έντυπο της Εταιρείας και μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις και να λαμβάνουν το λόγο, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου ούτε εκλέγονται στα αξιώματα της Εταιρείας.

Άρθρο 11

Χορηγά μέλη είναι Ινστιτούτα, Εταιρείες, Οργανισμοί, Ομάδες, Ερευνητικά Κέντρα, ή Εργαστήρια και άτομα τα οποία συνδέονται με ή υποστηρίζουν την αποστολή της Εταιρείας. Τα μέλη αυτά πληρώνουν δικαιώματα εγγραφής και ετήσια συνδρομή και εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζει το ΔΣ της Εταιρείας. Αναγράφονται στον κατάλογο χορηγών μελών της Εταιρείας, έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν όλες τις συναντήσεις της Εταιρείας, δεν έχουν όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Άρθρο 12

1. Η εγγραφή των μελών (πλην των επίτιμων, για τα οποία ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 10) γίνεται μετά από αίτηση τους προς την Εταιρεία και πρόταση τους από δύο τακτικά μέλη. Η αίτηση εξετάζεται από το ΔΣ και η απόφαση λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση αρνητικής αποφάσεως ο υποψήφιος μπορεί να επανέρχεται ανά διετία τηρούμενης της ίδιας διαδικασίας.
2. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν αλλοδαποί να καταστούν τακτικά μέλη της Εταιρείας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα των Ελλήνων τακτικών μελών. Στη περίπτωση αυτή η εγγραφή ως τακτικών μελών γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ), ύστερα από εξέταση της αίτησης τους και εισήγηση από το ΔΣ.
3. Επίσης σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν, ύστερα από εισήγηση του ΔΣ και απόφαση Γενικής Συνέλευσης, να εγγραφούν ως τακτικά μέλη, επιφανείς επιστήμονες ή άτομα, που δεν διαθέτουν το απαραίτητο για να είναι τακτικά μέλη πτυχίο, πλην όμως η ενασχόληση τους είναι τέτοια που προάγει με κάθε τρόπο την έρευνα και την εκπαίδευση για την αθηροσκλήρωση.
4. Για τις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, ο αριθμός των μελών των κατηγοριών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 του συνόλου των Ελλήνων τακτικών μελών.

Άρθρο 13
1. Τα μέλη διαγράφονται οριστικά ή υφίστανται προσωρινή στέρηση της ιδιότητας του μέλους (μέχρι 3 χρόνια), μετά από απόφαση του ΔΣ στις εξής περιπτώσεις :
α. Αν δεν καταβάλλουν την συνδρομή τους επί δύο (2) συνεχή έτη χωρίς αποχρώντα λόγο (πχ απουσία, νόσο).
β. Αν υποπέσουν σε παράπτωμα μη συμβατό με την ιατρική δεοντολογία
γ. Αν επιδεικνύουν συμπεριφορά η οποία προσβάλει το ήθος, το κύρος και την εξυπηρέτηση του καλύτερου συμφέροντος της Εταιρείας.
δ. Αν καταδικασθούν αμετάκλητα από Δικαστήριο της χώρας για ατιμωτικό αδίκημα.
2. Η διαγραφή γίνεται μόνο μετά την απολογία, με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του ΔΣ και κοινοποιείται στο διαγραφέν μέλος εγγράφως.
3. Το διαγραφέν μέλος δικαιούται να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση για ακύρωση της απόφασης του ΔΣ. Η προσφυγή γίνεται εντός δύο (2) μηνών από της κοινοποιήσεως της απόφασης διαγραφής με αίτηση του διαγραφέντος προς τον Πρόεδρο της Εταιρείας. Η εξέταση της προσφυγής είναι υποχρεωτική και γίνεται στην πρώτη Γενική Συνέλεύση, τακτική ή έκτακτη, που λαμβάνει χώρα μετά την ημερομηνία υποβολής της προσφυγής. Ο διαγραφείς αναπτύσσει τις απόψεις του ενώπιον της ΓΣ και η απόφαση ακυρώσεως της διαγραφής λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών. Η απόφαση είναι τελεσίδικη.

Άρθρο 14

1. Επανεγγραφή διαγραφέντος μέλους γίνεται στην περίπτωση 1α του προηγουμένου άρθρου όταν το μέλος πληρώσει την συνδρομή του και αφού ακολουθηθεί η αρχική διαδικασία. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, εάν η απόφαση γίνει αμετάκλητη, δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή πριν συμπληρωθεί ο χρόνος της προσωρινής διαγραφής. Στις περιπτώσεις οριστικής διαγραφής, η επανεγγραφή δεν είναι δυνατή δια βίου.
2. Ως προς την εκούσια αποχώρηση μέλους εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 15

1. Η Εταιρεία διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) αποτελούμενο από :
• τον Πρόεδρο
• τον Αντιπρόεδρο
• τον Γενικό Γραμματέα
• τον Ειδικό Γραμματέα
• τον Ταμία και
• Έξι (6) Συμβούλους.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ είναι και Πρόεδρος της Εταιρείας. Όλο το ΔΣ είναι αιρετό και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση ως εξής : Κάθε δεύτερο χρόνο, στην αρχή του έτους, συγκαλείται Γενική Συνέλευση και διενεργείται ψηφοφορία για την εκλογή Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα Ειδικού Γραμματέα και επτά Συμβούλων, των οποίων η θητεία είναι διετής. Ο Αντιπρόεδρος που εκλέγεται καταλαμβάνει αυτοδικαίως το αξίωμα του Προέδρου την επόμενη διετία ή και ενωρίτερα αν ο Πρόεδρος αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο. Η ψηφοφορία είναι δυνατόν να γίνεται με αλληλογραφία, με τρόπο όμως που να διασφαλίζεται η μυστικότητα της.. Τα ψηφοδέλτια τα οποία θα αποστέλλονται ταχυδρομικά, θα πρέπει να έχουν φθάσει με κλειστό φάκελο στο Γραφείο της Εταιρείας έγκαιρα, ώστε ο φάκελος να τοποθετείται στην κάλπη με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής.
2. Σε περίπτωση παραιτήσεως, κωλύματος ή θανάτου του Αντιπροέδρου καθώς και σε απομάκρυνση από την θέση του καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Αντιπροέδρου. Σε περίπτωση αποχωρήσεως άλλου μέλους του ΔΣ την θέση του καταλαμβάνει ο αναπληρωματικός για την θέση αυτή. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση.
3. Υποψηφιότητες για τα ανωτέρω αξιώματα υποβάλλονται εγγράφως προς το ΔΣ τουλάχιστον ένα μήνα πριν τις αρχαιρεσίες προκειμένου να συνταχθούν τα ψηφοδέλτια και να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την δια αλληλογραφίας ψηφοφορία. Στην αίτηση αναγράφεται η θέση στην οποία επιθυμεί να εκλεγεί κάθε υποψήφιος. Με ευθύνη του ΔΣ συντάσσονται δύο ψηφοδέλτια, ένα για το αξίωμα του Αντιπροέδρου και ένα για τις υπόλοιπες θέσεις του ΔΣ.
4. Πριν την έναρξη των αρχαιρεσιών, η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα της Συνελεύσεως ως και τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Ο Γενικός Γραμματέας του απερχομένου ΔΣ παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή τα ψηφοδέλτια στα οποία είναι γραμμένοι οι υποψήφιοι με αλφαβητική σειρά. Κάθε ψηφοφόρος σημειώνει σταυρό μπροστά από τα ονόματα των προσώπων που επιθυμεί να εκλεγούν, (ένα για τη θέση του Αντιπροέδρου, ένα για τη θέση του Γενικού γραμματέα και μέχρι τρεις για τα μέλη) δεν μπορεί όμως να προσθέσει άλλο όνομα, άλλως το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων εκλέγεται ο πλειοψηφών σε κάθε θέση και ο αμέσως επιλαχών εκλέγεται αναπληρωματικός. Για την θέση του Αντιπροέδρου δεν προβλέπεται αναπληρωματικός. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.
5. Πέραν του ΔΣ στις ίδιες αρχαιρεσίες εκλέγονται τρία μέλη για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Οι υποψηφιότητες για την Επιτροπή αυτή μπορούν να υποβληθούν αμέσως πριν την ψηφοφορία και η ψηφοφορία μπορεί να είναι ανοικτή.
6. Τα πρακτικά της ΓΣ υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Συνελεύσεως. Το νέο ΔΣ αναλαμβάνει τα καθήκοντα του εντός εβδομάδος και παραλαμβάνει κανονικά, με πρωτόκολλο που υπογράφεται από το απερχόμενο και το νέο ΔΣ, την περιουσία της Εταιρείας, το αρχείο και την σφραγίδα. Μέχρις αναλήψεως της διοικήσεως από το νέο ΔΣ η υπηρεσία διεξάγεται από το παλαιό ΔΣ. Στην πρώτη του συνεδρίαση το ΔΣ εκλέγει Ταμία. Μέλος του ΔΣ που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις διαγράφεται με απόφαση του ΔΣ και αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος.

Άρθρο 16

Πειθαρχική εξουσία στα μέλη του ΔΣ σε περίπτωση παραβάσεως του παρόντος καταστατικού ή του νόμου περί σωματείων ασκεί η Γενική Συνέλευση. Ποινές που επιβάλλει ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος και μετά την απολογία του εγκαλουμένου είναι οι εξής :
α) Επίπληξη.
Β) Αυστηρά Επίπληξη.
Γ) Προσωρινή στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής στις συνεδριάσεις του ΔΣ, οπότε την θέση του καταλαμβάνει ο αναπληρωματικός.
Δ) Έκπτωση από το αξίωμα.
Ε) Οριστική αποβολή από την Εταιρεία.

Άρθρο 17

1. Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου: Το ΔΣ αποφασίζει για κάθε ζήτημα για το οποίο δεν απαιτείται απόφαση της ΓΣ. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο, δια του Γενικού Γραμματέως, μία φορά τον μήνα τακτικά και εκτάκτως άμα παραστεί ανάγκη. Η έκτακτη σύγκληση γίνεται από τον Πρόεδρο ή κατόπιν αιτήσεως τριών μελών του ΔΣ.
2. Το ΔΣ συνεδριάζει και αποφασίζει νόμιμα εάν είναι έξι (6) τουλάχιστον μέλη του παρόντα. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και με φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η απλή ψήφος του Προέδρου.
3. Σε προσωπικά ζητήματα η ψηφοφορία είναι μυστική, οπότε σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και, εάν υπάρξει πάλι ισοψηφία, το θέμα παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται εκτάκτως μέσα σε σαρανταπέντε (45) ημέρες.
4. Τα πρακτικά επικυρούνται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 18

Τα Μέλη του ΔΣ ευθύνονται προσωπικά για τις αποφάσεις τους. Δεν ευθύνονται για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνεδριάσεις που δεν παρέστησαν ή παριστάμενα διαφώνησαν. Η διαφωνία των βεβαιώνεται από τα πρακτικά του Συμβουλίου, τα οποία συντάσσονται από τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφονται ως η παράγραφος 4 του άρθρου 17 ορίζει.

Άρθρο 19

1. Ο Πρόεδρος της Εταιρείας την εκπροσωπεί στα Δικαστήρια, στις λοιπές Αρχές και σε κάθε εξώδικο της σχέση. Συγκαλεί, δια του Γενικού Γραμματέα, τα Μέλη του ΔΣ και τα Μέλη της Εταιρείας σε συνεδριάσεις στις οποίες και προεδρεύει. Δίνει την εντολή για τις πληρωμές που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό ή που έχουν εγκριθεί από το ΔΣ. Σε έκτακτες ανάγκες μπορεί να διαχειρισθεί χωρίς έγκριση του ΔΣ ποσό μέχρι διακόσια πενήντα (250,00) Ευρώ. Το ύψος του ποσού αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο από την Γενική Συνέλευση. Διορίζει και παύει το βοηθητικό προσωπικό της Εταιρείας, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του ΔΣ, συμμορφούμενος όμως με την ελληνική εργατική νομοθεσία.
2. Φροντίζει για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του καταστατικού και υπογράφει εν ονόματι της Εταιρείας τα αποστελλόμενα έγγραφα και τα πτυχία των Μελών.

Άρθρο 20

Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τούτον ένα από τα Μέλη του ΔΣ που ορίζεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.

Άρθρο 21

1. Ο Γενικός Γραμματέας ενεργεί κατ’ εντολή του Προέδρου την αλληλογραφία της Εταιρείας. Τηρεί τα αρχεία αυτής και τις σφραγίδες. Παραλαμβάνει τα εισερχόμενα έγγραφα τα οποία και πρωτοκολλεί. Συντάσσει κατ’ εντολή του Προέδρου και του ΔΣ τα εξερχόμενα έγγραφα τα οποία και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, τα πρωτοκολλεί και τα αποστέλλει. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ, των Γενικών Συνελεύσεων και των Συνεδριάσεων της Εταιρείας και τηρεί τα αντίστοιχα βιβλία.
2. Επιμελείται της αποστολής των πτυχίων στα εγγραφόμενα μέλη της Εταιρείας. Συγκαλεί με εντολή του Προέδρου τα μέλη του ΔΣ ή τα μέλη της Εταιρείας σε συνεδριάσεις. Επιμελείται της συντηρήσεως και διαφυλάξεως των βιβλίων της Εταιρείας. Υποβάλλει στην οικεία Εποπτική Αρχή, πριν από την 1η Μαρτίου κάθε έτους ή έπειτα από αίτηση της Αρχής αυτής, πίνακα των μελών της Εταιρείας. Κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κάθε έτους ανακοινώνει την έκθεση πεπραγμένων του ΔΣ για το παρελθόν έτος. Η έκθεση συντάσσεται από τον ίδιο και εγκρίνεται από τον Πρόεδρο.
3. Εξετάζει τις αιτήσεις για εγγραφές νέων μελών, αν πληρούν τις προϋποθέσεις και εισηγείται στο ΔΣ.
4. Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας ή ένα από τα μέλη του ΔΣ που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
5. Ο Ειδικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των Ομάδων Εργασίας και για κάθε θέμα που έχει σχέση με αυτές.

Άρθρο 22

1. Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη, περιλαμβανομένης και της ετήσιας συνδρομής των μελών. Εκδίδει τις αναγκαίες αποδείξεις από το προς τούτο διπλότυπο μπλοκ αποδείξεων, θεωρημένο από τον Πρόεδρο. Τηρεί βιβλίο εσόδων και βιβλίο περιουσίας της Εταιρείας. Όλα τα βιβλία φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και την σφραγίδα της Εταιρείας.
2. Δεν δικαιούται να ενεργήσει καμία πληρωμή, χωρίς ένταλμα υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο, εκτός από τα τακτικά έξοδα της Εταιρείας (μισθοί, πάγια έξοδα). Είναι προσωπικά υπεύθυνος για όλα τα ανωτέρω βιβλία και τα παραστατικά έγγραφα. Ενεργεί καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων της Εταιρείας από τους λογαριασμούς στη Τράπεζα μετά εξουσιοδότηση του Προέδρου. Η Εταιρεία τηρεί σε τράπεζα λογαριασμό στον οποίο κατατίθενται υποχρεωτικά κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000,00) Ευρώ. Το διαχειριστικό έτος λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένα από τα μέλη του ΔΣ που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 23

1. Ο Ταμίας σε συνεδρίαση του ΔΣ, στο τέλος κάθε έτους, αναφέρει την κατάσταση του Ταμείου της Εταιρείας και υποβάλει συγχρόνως τον απολογισμό –ισολογισμό του λήγοντος έτους, για έγκριση.
2. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως της Εταιρείας αναφερόμενος σε όλα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές αυτών καθώς και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, διενεργείται κάθε χρόνο από την Εξελεγκτική Επιτροπή.
3. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός-ισολογισμός κάθε έτους και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη πρώτη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.
4.Ο Ταμίας υπόκειται και σε ανά τρίμηνο έλεγχο, εάν το ΔΣ θεωρήσει τούτο αναγκαίο. Τον έλεγχο διενεργεί εξελεγκτική επιτροπή εκ μελών του ΔΣ που ορίζεται με απόφαση του ιδίου.

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 24

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο από το οποίο πηγάζουν όλες οι εξουσίες. Συγκαλείται τακτικά, υποχρεωτικά στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους. Στη Γενική αυτή Συνέλευση ψηφίζεται ο προϋπολογισμός και εγκρίνεται ο απολογισμός-ισολογισμός του προηγουμένου έτους, συζητείται δε κάθε θέμα που ενδιαφέρει την Εταιρεία.
2. Κάθε δεύτερο έτος, επί πλέον των ανωτέρω, γίνεται λογοδοσία του ΔΣ για την παρελθούσα διετία της θητείας του και αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 15. Επίσης εκλέγεται και Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τρία τακτικά μέλη της Εταιρείας. Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι επίσης διετής.
3. Η σύγκληση γίνεται με προσκλήσεις που αποστέλλονται από τον Γενικό Γραμματέα σε όλα τα μέλη της Εταιρείας ένα τουλάχιστον μήνα προ της ημερομηνίας της Συνελεύσεως.

4. Στις προσκλήσεις αναγράφονται τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και αν πρόκειται να γίνουν αρχαιρεσίες, γίνεται και πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων.
5. Οι Γενικές Συνελεύσεις ευρίσκονται σε απαρτία όταν είναι τουλάχιστον παρόντες το 1/3 του όλου αριθμού των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών (όσοι από τα τακτικά μέλη έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία και από τα νέα μέλη όσα έχουν γραφεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους). Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία λαμβάνει χώρα νέα ΓΣ σε οκτώ ημέρες, στη περίπτωση αυτή θεωρείται υπάρχουσα απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών.

Άρθρο 25

1. Οι συνεδριάσεις της Εταιρείας προγραμματίζονται με απόφαση του ΔΣ και αποσκοπούν στη συζήτηση επιστημονικών θεμάτων και ανακοινώσεων.
2. Στις συνεδριάσεις αυτές θεωρείται ότι η Εταιρεία είναι σε απαρτία οσοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών, όχι όμως μικρότερος των δέκα (10). Στις συνεδριάσεις αυτές δεν γίνεται συζήτηση για διοικητικά θέματα ούτε λαμβάνονται αποφάσεις για τέτοια θέματα.

Άρθρο 26

1. Η αποδοχή ή απόρριψη προτάσεων και η εν γένει λήψη αποφάσεων από την ΓΣ γίνεται ή με ανάταση της χειρός ή με ονομαστική κλήση ή με ψηφοφορία και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κάθε όμως ψηφοφορία που αφορά ζητήματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση ή προσωπικά τοιαύτα γίνεται μυστική. Σε ισοψηφία επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και εάν υπάρξει πάλι ισοψηφία η απόφαση είναι υπέρ του κατηγορουμένου.
2. Κάθε πρόταση που απορρίφθηκε δεν μπορεί να υποβληθεί εκ νέου προς ψήφιση στην Γενική Συνέλευση προ της παρελεύσεως έτους.
3. Οι αρνούμενοι ψήφο και τα λευκά ψηφοδέλτια δεν λαμβάνονται υπόψη στο υπολογισμό του αριθμού των ψηφισάντων. Η συμμετοχή στις ψηφοφορίες απουσιάζοντος μέλους με επιστολή ή τηλεγράφημα δεν επιτρέπεται.

 

Άρθρο 27

Οι συζητήσεις κατά τις ΓΣ και τις Συνεδριάσεις διευθύνονται από τον Πρόεδρο της Εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις που γίνονται λογοδοσία του ΔΣ ή/και αρχαιρεσίες οπότε εκλέγεται επί τούτου Πρόεδρος και Γραμματέας της Συνελεύσεως. Ο Πρόεδρος καθορίζει τον χρόνο κάθε ανακοινώσεως, τη σειρά των προς συζήτηση θεμάτων και δικαιούται να διακόπτει τον ομιλητή όταν αυτός εξέρχεται του θέματος ή η ομιλία του παρατείνεται πέραν του χρόνου που του έχει διατεθεί.

Άρθρο 28

Περίληψη των ανακοινώσεων ή των διαλέξεων που πρόκειται να αναπτυχθούν στις συνεδριάσεις υποβάλλονται στην Εταιρεία και κρίνονται από την Επιστημονική Επιτροπή, αν είναι κατάλληλες για ανακοίνωση ή όχι, ή εάν είναι απαραίτητη κάποια διόρθωση σε αυτές. Κατά την κρίση της η Επιστημονική Επιτροπή είναι δυνατόν να συμβουλεύεται επιστήμονες που κατά τη γνώμη της έχουν ικανοποιητική γνώση του αντικειμένου της ανακοινώσεως.

Άρθρο 29

Εκτός από τα μέλη, είναι δυνατόν να επιτραπεί από το ΔΣ σε επιστήμονα μη μέλος, να ανακοινώσει εργασία του ή να κάνει διάλεξη σε συνεδριάσεις της Εταιρείας σε θέματα Αθηροσκλήρωσης ή γενικότερου ενδιαφέροντος θέμα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 30

Η Εταιρεία είναι δυνατόν να προβεί στην έκδοση περιοδικού ή ενημερωτικού δελτίου, ανάλογα με τις δυνατότητες της. Η απόφαση θα ληφθεί από την Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του ΔΣ και θα καθορίσει τον τίτλο, την μορφή και το περιεχόμενο της εκδόσεως, την συντακτική επιτροπή ως και όποιο άλλο θέμα σχετικό με το αντικείμενο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 31

1. Από το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται Επιτροπή επί των οικονομικών πραγμάτων της οποίας αποστολή θα είναι η συγκέντρωση πόρων. Οι πόροι της Εταιρείας αποτελούνται από:
• Τα δικαιώματα εγγραφής των νέων μελών.
• Τις ετήσιες συνδρομές των μελών.
• Τις δωρεές, εράνους και πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις.
• Τις εισπράξεις από συνέδρια, γιορτές και εν γένει δημόσιες εμφανίσεις της Εταιρείας.
• Τις συνδρομές και εισπράξεις από διαφημίσεις στο περιοδικό της Εταιρείας
• Τις τυχόν έκτακτες εισφορές των μελών που ορίζονται από τη ΓΣ για κάλυψη αναγκών.
• Τους τόκους καταθέσεων και τα έσοδα από τυχόν επενδύσεις και περιουσιακά στοιχεία.
• Όποιο άλλο νόμιμο έσοδο.
2. Το ποσό του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των μελών καθορίζεται στις ΓΣ και είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο.

Άρθρο 32

Σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας η περιουσία αυτής περιέρχεται στο χαμόγελο του παιδιού για την ενίσχυση των σκοπών του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ θ’
ΕΠΑΘΛΑ-ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Άρθρο 33

Η Εταιρεία μπορεί να καθορίσει ηθικά και υλικά έπαθλα για πρωτότυπες εργασίες ή έρευνες επί της πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Το αθλοθετούμενο ποσό καθορίζεται από το ΔΣ, η επιστημονική όμως αξία των εργασιών κρίνεται από την Επιστημονική Επιτροπή.

Άρθρο 34

Σε περίπτωση θανάτου μέλους της Εταιρείας, εκτός από τις τυπικές προσφορές (στεφάνι κλπ) μπορεί η Εταιρεία να αθλοθετεί και ένα χρηματικό ποσό που καθορίζει το ΔΣ στη μνήμη του εκλιπόντος, για πρωτότυπη μελέτη που έχει σχέση με την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

Από το σώμα των ιδρυτικών μελών ορίζεται προσωρινή Εκτελεστική Επιτροπή από τρία μέλη (τον Ηλία Χειμώνα ως Πρόεδρο, τον Χρήστο Πίτσαβο ως Γραμματέα και την Ελένη Μπιλιανού ως Ταμία), η οποία θα αναλάβει την υποβολή του παρόντος καταστατικού στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για έγκριση και αναγνώριση της Εταιρείας και αμέσως μετά θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την διενέργεια αρχαιρεσιών. Στις αρχαιρεσίες αυτές και για μοναδική φορά θα εκλεγεί Πρόεδρος κατ’ ευθείαν πέραν των προβλεπομένων από το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού. Μετά την εκλογή του ΔΣ η προσωρινή Εκτελεστική Επιτροπή θα παραδώσει σε αυτό τη Διοίκηση της Εταιρείας και η αποστολή της θα έχει περατωθεί. Μέχρι τότε θα έχει το δικαίωμα να ενεργεί εισπράξεις για λογαριασμό της Εταιρείας (συνδρομές, δικαιώματα εγγραφής κλπ) και να προβαίνει σε πληρωμές σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 36

Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού είναι δυνατόν να γίνει από τη ΓΣ, για λήψη όμως τέτοιας αποφάσεως πρέπει να είναι παρόντα το 1/2 των τακτικών μελών της και η απόφαση να ληφθεί με πλειοψηφία των 3/4. Το ΔΣ στην πρόσκληση του για σύγκληση ΓΣ προς αλλαγή του καταστατικού θα πρέπει να αναγράφει λεπτομερώς τις προτεινόμενες αλλαγές.

Άρθρο 37

Για τη λήψη αποφάσεων περί μεταβολής της Εταιρείας ή περί διαλύσεως αυτής απαιτείται πλειοψηφία 8/10 των τακτικών μελών, η οποία όμως μπορεί να δοθεί από τους απόντες και εγγράφως.

Άρθρο 38

Το παρόν καταστατικό αφού αναγνώσθηκε εγκρίνεται ομόφωνα και υπογράφεται ως έπεται από τα ιδρυτικά Μέλη της ΕΕΑ σήμερα, την 25 Μαΐου 2002 στην Αθήνα.

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Του Σωματείου με την Επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ»

Στην Αθήνα σήμερα την 25 – 5 – 2002 συνήλθαν οι κατωτέρω Έλληνες πολίτες
1. Ελισάφ Μωϋσής
2. Χειμώνας Ηλίας
3. Μπιλιανού Ελένη
4. Γουδέβενος Ιωάννης
5. Αχείμαστος Απόστολος
6. Κιόρτσης Δημήτριος
7. Μπαϊρακτάρη Ελένη
8. Τσελέπης Αλέξανδρος
9. Πίτσαβος Χρήστος
10. Γιώτσας Νικόλαος
11. Τούτουζα Μαρίνα
12. Παναγιωτάκος Δημοσθένης
13. Χρυσοχόου Χριστίνα
14. Σκουμπουρδής Εμμανουήλ
15. Σκούμας Ιωάννης
16. Ζεμπέκης Α.
17. Τούσουλης Δημήτριος
18. Παγώνη Ματίνα
19. Παξιμαδάς Σπύρος
20. Καραγιάννη Ελένη
21. Άθυρος Βασίλειος
22. Γανωτάκης Εμμανουήλ
23. Παπαδάκης Ιωάννης
24. Παπανικήτας Νικήτας
25. Παπαγεωργίου Αθανάσιος
26. Κοντόπουλος Αθανάσιος
27. Μπουλούκος Βασίλειος
28. Χουρσαλάς Αθανάσιος
29. Πλατή Αικατερίνη
30. Χουρσαλάς Ιωάννης
31. Παπάνας Νικόλαος
32. Κολοβού Γενοβέφα
33. Αναγνωστοπούλου Αικατερίνη

Οι οποίοι
Αποφασίζουν

1. την ίδρυση Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ» με έδρα την Αθήνα και με σκοπό την προαγωγή της εκπαίδευσης και την έρευνα στον τομέα της αθηροσκλήρωσης γενικώς και της δημιουργίας των προϋποθέσεων για την βελτίωση της επιστημονικής ικανότητας των μελών της.
2. Εγκρίνουν το παραπάνω καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) άρθρα.
3. Η προσωρινή Εκτελεστική Επιτροπή του άρθρου 35 του πιο πάνω καταστατικού να μεριμνήσει για την έγκριση του Σωματείου και τη σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης για τη διενέργεια αρχαιρεσιών
4 Η παρούσα Ιδρυτική πράξη συνετάγη παρά πόδα του καταστατικού του Σωματείου και υπογράφεται μαζί με το καταστατικό από τα κατωτέρω ιδρυτικά μέλη.

 

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Πίτσαβος

Ο Γεν. Γραμματέας
Ηλίας Χειμώνας

Top